SỰ KIỆN QUÀ TIÊU PHÍ


 

  • Nội Dung: Trong thời gian diễn ra Sự Kiện, người chơi khi dùng Vàng sử dụng mua sắm sẽ được tích phi tiêu thụ. Và sẽ được nhận nhiều phần quà thông qua các mốc Tiêu Phí đạt được.

 

  • Phần Thưởng: 

 

Mốc Tiêu Phí

              Phần Thưởng

Hình Ảnh

   450 Vàng

      Minh Quang Ngọc Bội

         Thần Du Thiền Thư

  2.500 Vàng

        Vũ Linh Trung Phẩm

           Hộp Mệt Mỏi Đan

           Túi Khánh Điển

  5.000 Vàng

   Ngoại Trang N.vật theo Hệ

    Quà Thủy Tinh Hạ Phẩm

            Túi Khánh Điển

 10.000 Vàng

  Ngoại Trang Vũ Khí Theo Hệ

   Quà Thủy Tinh Trung Phẩm

           Túi Khánh Điển

25.000 Vàng

    Quà Đá Thí Hồn Cao Cấp

Quà Thủy Tinh Thượng Phẩm

            Túi Khánh Điển

 50.000 Vàng

  Quà Đá Phần Tịch Siêu Cấp

           Kết Tinh Tinh Tú

            Quà Tinh Tú Đỏ

             Túi Khánh Điển

100.000 Vàng

Quà Đá Bộ Thí Hồn-Trang Sức

            Kết Tinh Tinh Tú

            Túi Khánh Điển