Cùng Hưởng

 

  • Thời gian: 160 giờ kể từ thời điểm mở sever

 

  • Chi tiết: 

 

  • Mỗi ngày sau 7:00 sáng, sau khi người chơi nộp túi Khánh Điển sẽ tính tổng lượng túi Khánh Điểm toàn sever. Nếu số lượng đạt đủ mốc quy định, toàn sever sẽ nhận được những mốc quà tương ứng.

  • Ngoài ra cá nhân cũng nhận được vật phẩm theo mốc quy định. Mỗi lần nộp túi sẽ nhận quà cực phẩm ngẫu nhiên

 


 

  • Phần thưởng

720 túi

Vũ linh thượng phẩm x1

30 vàng khóa

tu vi đan khánh điển nhỏ x1

1250 túi

x2 tu vi giết quái

 

 

1800 túi

x2 vật phẩm rớt phó bản

 

 

2200 túi 

reset tất cả các Boss

 

 

2500 túi

Vũ linh thượng phẩm x1

30 vàng khóa

tu vi đan khánh điển nhỏ x1

2888 túi

x2 tu vi giết quái

 

 

3344 túi

x2 vật phẩm rớt phó bản