HOẠT ĐỘNG BẢO BỒN

 

  • Nội Dung:  

  • Trong thời gian diễn ra Hoạt Động, người chơi có thể dùng Vàng để đầu tư vào quay tại Tụ Bảo Bồn.

  • Nhiều lần đầu tư nạp lại Vàng kiếm lãi đều, mỗi ngày cài đặt lại 1 kỳ để người chơi có thể đầu tư được nhiều hơn.