SỰ KIỆN PHÁO HOA GỘP SEVER

 

 

  • Nội Dung:

Trong thời gian Hoạt Động, người chơi dùng Pháo Hoa sẽ có cơ hội nhận các Vật Phẩm hiếm như Trang Bị Cực Đông Chiến Kỵ, ngoại hình Linh Dực cao cấp, ngoại hình Pháp Bảo cao cấp, v.v….

  • Phần Thưởng:

Mỗi lần mở hoạt động, Quà được nhận đều sẽ được dựa vào tỉ lệ % dựa theo cấp Thế Giới Sever hiện tại

Cấp thế giới Lv1-300 có tỉ lệ % như sau

Phụng Hoàng Chi Dực

0,17%

Chí Tôn chi vũ

0,2%

Hoa Linh Chi Vũ

0,27%

Thú Hồn-Chiến Hống

3%

Ngọc Nữ Cung Sa

5%

Rương Tinh Tú Bách Biến

1%

Đại Bằng Tường Vũ

0,6%

Đá Bộ Phần Tịch(Hạng Liên)

0,5%

Đá Bộ Phần Tịch(Nhĩ Hoàn)

0,5%

Đá Bộ Phần Tịch(Giới Chỉ)

0,5%

Đá Bộ Phần Tịch(Huy Chương)

0,5%

Vạn Hoa Linh Vũ

0,5%

Thần Linh Chi vũ

0,33%

Đá Đỏ Lv3

6%

Đá Lam Lv3

10%

Đá Đỏ Lv4

3%

Đá Lam Lv4

3%

Đá Bộ Thí Hồn(Hạng Liên)

2%

Đá Bộ Thí Hồn(Nhĩ Hoàn)

2%

Đá Bộ Thí Hồn(Giới Chỉ)

2%

Đá Bộ Thí Hồn(Huy Chương)

2%

Đá Tẩy Luyện*20

10%

Tu Vi Đan X2

3%

Ám Hương Yên chi*10

30%

100 Vàng Khóa

6%

   

Cấp thế giới Lv301-450 có tỉ lệ % như sau

Phụng Hoàng Chi Dực

0,07%

Trấn Tà Tử Hồ

0,2%

Cầm Vương Giản

0,33%

Ngự Long Cầm

0,1%

Quạt Ba Tiêu

0,07%

Hoa Linh Chi Vũ

0,01%

Ngọc Phí Hồ Lô

0,01%

Băng Phong Phiến

0,17%

Thú Hồn-Chiến Hồng

3%

Ngọc Nữ Cung Sa

5%

Rương Tinh Tú Bách Biến

1%

Sương Vân Hàn Trùy

0,17%

Đá Bộ Phần Tịch

0,17%

Đá Bộ Phần Tịch(Hạng Liên)

0,5%

Đá Bộ Phần Tịch(Nhĩ Hoàn)

0,5%

Đá Bộ Phần Tịch(Giới Chỉ)

0,5%

Đá Bộ Phần Tịch(Huy Chương)

0,5%

Vạn Hoa Linh Vũ

0,33%

Thượng Cổ Thần Đỉnh

0,33%

Đá Đỏ Lv3

6%

Đá Lam Lv3

10%

Đá Đỏ Lv4

3%

Đá Lam Lv4

3%

Đá Bộ Thí Hồn(Hạng Liên)

2%

Đá Bộ Thí Hồn(Nhĩ Hoàn)

2%

Đá Bộ Thí Hồn(Giới Chỉ)

2%

Đá Bộ Thí Hồn(Huy Chương)

2%

Đá Tẩy Luyện*20

10%

Tu Vi Đan X2

3%

Ám Hương Yên chi*10

30%

100 Vàng Khóa

6%

   

Cấp thế giới Lv451 trở lên có tỉ lệ % như sau

Phụng Hoàng Chi Dực

0,1%

Chí Tôn Chi Dực

0,07%

Trấn Tà Tử Hồ

0,1%

Tịnh Hồn Bảo Bình

0,07%

Ngự Long Cầm

0,17%

Quạt Ba Tiêu

0,01%

Xa Nhật Cung

0,07%

Hoa Linh Chi Vũ

0,17%

Ngọc Phí Hồ Lô

0,17%

Băng Phong Phiến

0,33%

Thú Hồn-Chiến Hồng

3%

Ngọc Nữ Cung Sa

5%

Rương Tinh Tú Bách Biến

1%

Đại Bằng Tường Vũ

0,33%

Sương Vân Hàn Trùy

0,33%

Đá Bộ Phần Tịch(Hạng Liên)

0,5%

Đá Bộ Phần Tịch(Nhĩ Hoàn)

0,5%

Đá Bộ Phần Tịch(Giới Chỉ)

0,5%

Đá Bộ Phần Tịch(Huy Chương)

0,5%

Đá Đỏ Lv3

6%

Đá Lam Lv3

10%

Đá Đỏ Lv4

3%

Đá Lam Lv4

3%

Đá Bộ Thí Hồn(Hạng Liên)

2%

Đá Bộ Thí Hồn(Nhĩ Hoàn)

2%

Đá Bộ Thí Hồn(Giới Chỉ)

2%

Đá Bộ Thí Hồn(Huy Chương)

2%

Đá Tẩy Luyện*20

10%

Tu Vi Đan X2

3%

Ám Hương Yên chi*10

30%

100 Vàng Khóa

6%