HOẠT ĐỘNG KINH HOA ĐOẠT BẢO

 

I.THÔNG TIN CHÍNH

- Thời gian: 20:00 hàng ngày

- Điều kiện tham gia hoạt động: Nhân vật đạt cấp 40 trở lên

- Nội dung: Tham gia hoạt động tiến hành mở rương có thể nhận được vật liệu đá miễn phí, mỗi ngày có 20 lượt mở rương

II.CÁCH THỨC THAM GIA

  • Vào 20:00 mỗi ngày sẽ có thông báo hoạt động trên màn hình, người chơi nhấn vào biểu tượng hoạt động để tham gia hoạt động

 

III.PHẦN THƯỞNG

Phần thưởng người chơi có thể nhận được bao gồm:

  • Vạn thú đan

  • Đá khảm trang bị

  • Đá tẩy luyện

  Phần thưởng

    Hình ảnh

                                                           Mô tả

Vạn Thú Đan

Vật liệu tăng bậc Tọa Kỵ

Đá khảm trang bị

Có thể vào giao diện [Rèn – Đá] khảm lên trang bị

Đá tẩy luyện

Vật liệu dùng để tẩy luyện trang bị, tăng thêm cho trang bị 4 dòng thuộc tính tẩy luyện